Thuần Chay Tự Hào Tham Gia Trưng Bày Tại Lễ Hội Việt – Nhật Lần Thứ 9